Kicki Jidebom

Ledamot i styrelsen, ledamot i Stuga- och kök-utskottet